Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
KPS Başvuru

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi)' den faydalanabilmek için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aşağıdaki süreçleri takip ederek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KİMLER FAYDALANABİLİR

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

22 Kasım 2006 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/35 “Tek Adımda Hizmet Uygulamasının Başlatılması” konulu Başbakanlık Genelgesi ile ilgili olarak Sistemden faydalanma, 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği”nin 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17 ve 18. maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.

İL ÖZEL İDARELERİ

Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilere karşılıklı protokol dâhilinde “Kimlik Paylaşımı Sistemi” kullanımına açılmıştır. İl Özel İdareleri hizmeti Genel Müdürlüğümüz ile imzalayacakları ikili anlaşma ile kullanmaya başlayabilir. (İlçe Özel İdareleri tüzel kişiliğe sahip olmadığından, ilgili İl Özel İdareleri veya kaymakamlığın kurumsal ağından faydalanabilmektedirler.)

BELEDİYELER VE DİĞER KİŞİLER

Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilere karşılıklı protokol dâhilinde “Kimlik Paylaşımı Sistemi” kullanımına açılmıştır. İkili Anlaşma’yı imzalamak üzere Belediye Başkanı, Daire Başkanı veya üst düzey bir yetkilinin isminin görevlendirilmesi gerekmektedir.

       ·       BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1- "Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ” uyarınca sistemden faydalanmak için T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne KPSv2 başvuru web sitesi kullanılarak oluşturulmuş resmi yazıyla başvuru yapılması ve başvuru yazısının aslının gönderilmesi gerekmektedir. (Faks kabul edilmemektedir.) Web sayfamızdaki, kimlik paylaşımı sistemi KPS web servislerinin incelenerek, hangi servislerden faydalanılmak istendiği ve hangi amaçla kullanılacağının yasal gerekçesinin belirtilmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri adresi sorgulama servisi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Kamu kurumlarına ve Bankalara” açılabilmektedir. Başvuru yazısını lütfen posta ile gönderiniz, kargo ile isme değil kurum adresine gönderiniz. Bu başvuruda Kurumlar, ilgili yazışma adresi, telefon, faks ve mail adreslerini belirteceklerdir. Yapılan yazışmaların gizlilik dereceli olması nedeni ile gereken özenin gösterilmesi sağlanacaktır.
2- Başvuru, kendi kurumları adına yapılacak olup diğer bir kurum adına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yazılım desteği veren firmalar başka kurum adına başvuruda bulunamazlar) Gerekli ön başvurunun yapılmasından sonra değerlendirilecek olup olumlu veya olumsuz olarak cevap verilecek olup işlem aşaması KPSv2 başvuru sisteminden takip edilebilecektir. Telefon ile iş takibi yapılmaması rica olunur.
3- Başvuru yazısında, yetkili kişilerin isim ve imzası eksik olan yazılar işleme alınmayacaktır. İkili Anlaşmayı imzalamaya yetkili kişiler Daire Başkanı veya üst düzey yetkili kişiler olacaktır.
4- 10/07/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65’inci maddesinin 1’inci fıkrası “Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve Bakanlık kayıtları esas alınmak sureti ile hesaplanır” şeklinde değişmiş olup Kimlik Paylaşımı Sisteminden ücretli faydalanan kurumların, 11/07/2009 tarihi itibari ile ücretlendirme işlemleri her bir sorgu için 2 kuruş üzerinden yapılacaktır. (Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı alınır.) (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki cetvellerde yer almayan kurumlar.)
5- Her kurumun sistemden alacağı servis hizmeti farklı olup sistemin kullanımında hangi bilgilerin alınmasına yetkili olunduğu imzalanan ikili anlaşmanın eki KPS web servislerinde yer almaktadır.

       ·       SİSTEMİN KULLANIM ESASLARI

       Hizmet, kurumların Merkez teşkilatlarına verilecek olup ilgili kurumların taşra teşkilatlarına hizmetin dağıtımı kendi merkez teşkilatı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle;

- Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer belediyelerin alt birimlerine kendi Belediye Başkanlıklarınca,
- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, halk eğitim müdürlükleri ve özel öğretim kurumlarına(Sürücü Kursları, Dil Kursları,vs), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce,
- Mal Müdürlüğü, Defterdarlık ve Vergi Dairelerine, Maliye Bakanlığınca,
- İlçe özel idarelerine, İl Özel İdareleri veya Kaymakamlıklarca,
- Tapu ve kadastro Müdürlüklerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce,
- İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık grup başkanlıkları, toplum sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına, Sağlık Bakanlığınca,
- Özel Hastane ve Tıp Merkezlerine, Genel Müdürlüğümüzce,
- İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Karakollara, Emniyet Genel Müdürlüğünce,
- Müftülüklere, Diyanet İşleri Başkanlığınca,
- İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca,
- Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Kara Yolları Genel Müdürlüğünce,
- İl ve İlçe Telekom Müdürlüklerine, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünce,
- Mahkemelere, Savcılıklara, Adalet Dairelerine ve İcra Dairelerine, Adalet Bakanlığınca,
- Askeri Mahkeme ve Savcılıklara, Genel Müdürlüğümüzce ,Askeri Kurumlara Genel Kurmay Başkanlığınca,
- Askerlik Şubelerine, Milli Savunma Bakanlığınca,
- İlçe seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca,
- Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Müze ve Kütüphanelere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
- Orman İşletmeleri ve Bölge Müdürlüklerine, Çevre ve Orman Bakanlığınca,
- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca,
- Meteoroloji İstasyon Müdürlüklerine, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce,
- Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatına (Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları), Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca,
- SGK İl Müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca,
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine, Valiliğince,
- Çocuk Yuvalarına ve Huzurevlerine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce,
- İl Dernekler Müdürlüklerine, Dernekler Dairesi Başkanlığınca,
- Fakültelere, Enstitülere ve Üniversite Hastanelerine, Üniversite Rektörlüklerince,
- Bankalara, Kendi Genel Müdürlüklerince,
- İl ve İlçe Jandarma Bölge Komutanlıkları ve Karakol Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığınca,
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü veya Valilik ve Kaymakamlıklarca,
diğer kurumların taşra teşkilatlarına da aynı şekilde hizmet kendi Merkez teşkilatlarınca verilecek olup ilgili kurumların müracaatlarını kendi kurumlarına yapmaları gerekmektedir.

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi)' ye başvuruda bulunmak için lütfen tıklayınız...