KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ
KPS NEDİR?


KPS NEDİR?

KPS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine (merkezi veri tabanında tutulan verilere) kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerin güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla on-line erişmesine imkân sağlayan bir sistemdir.


KPS üzerinden temel olarak;
T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama,
Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama,
Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama,
Nüfus Kayıt Örneği sorgulama,
Adres bilgisi sorgulama

hizmetleri sunulmaktadır.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve KPS’ den hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşlar arasında ikili anlaşma düzenlenmektedir. Bu ikili anlaşmanın yetkilendirme bölümünde, kurum ve kuruluşların,
Hangi sorgulamaları yapabileceği,
Bu sorgulamalar sayesinde hangi bilgilere ulaşabileceği

yer almaktadır.


KPS kapsamında yapılan her türlü işlemin geri izleme (log) bilgisi tutulmaktadır.

KPS Mevcut Kurum Listesi için tıklayınız...

Hukuki Düzenlemeler ( İlgili Mevzuat)

Nüfus Hizmetleri Kanunu, indir
KPS Yönetmeliği, indir
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, indir
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik, indir
Kurum ve kuruluşlar ile yapılan İkili Anlaşmalar

KPS - Çevrimiçi Paylaşım Esasları

KPS veri tabanında tutulan bilgiler, Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ve aşağıda belirtilen esaslarla kurumların hizmetine açılabilir.

Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kamu kurumları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan sigorta ve emeklilik şirketleri ile Güvence Hesabının paylaşımına açılabilir. (5490 Md. 45/1)

KPS veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma verilemez. Alıcı Kurum KPS’ den elde edebileceği bilgiyi toplu veri olarak talep edemez.

Kurumlar kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler (5490 Md. 45/2)

Kurumlar, aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz;

Bu bilgileri, ilgilisi dışında kimseye veremez (gizliliğinin korunması ilkesi). Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder (5490 Md. 45/3)

KPS’ den elde edilecek bilgilerin kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır (5490 Md. 45/4)

KPS ‘nin Sağladığı Kazanımlar

KPS’ye 2015 Aralık ayı itibariyle 2283 Kurum bağlıdır. KPS ile Kurumlar,

Çevrimiçi (on-line) sorgulama yapılabilmekte,

Beyan edilen kimlik ve nüfus olay bilgilerinin doğruluğu kontrol edilebilmekte,

Kurum uygulamasında doldurulması gereken alanlar KPS’den alınan veriler ile otomatik olarak doldurulabilmekte,

Yazışmalar ile alınan bilgilerin tek tek işlenmesi yerine, hazırlanacak uygulamalar ile toplu olarak işlenebilmesi sağlanmaktadır.

Kurum ve kuruluşlarının entegre bir e-hizmet yapısına ulaşmalarını kolaylaştırarak ülkemizin e-dönüşüm hızına katkı sağlamaktadır.

Zaman, iş gücü ve kaynak tasarrufu yaratmaktadır.

Kırtasiyeciliği azaltarak vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve basitleştirilmiş bir şekilde hizmet sunumu getirmektedir.

Hangi Kurumlar Nasıl Ücretlendiriliyor?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan) ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurumları ve diğer kişilerden KPS’ de yer alan bilgilerin paylaşılması karşılığında katılma payı alınır.

Katılma payı, KPS’den yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve kurumumuz kayıtları esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Ödüllerimiz

KPS’nin bu fonksiyonları nedeniyle Genel Müdürlüğümüze (Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının “Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesi” kapsamında) 21 Eylül 2006 tarihinde “bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak vatandaşla ilgili işlemlerin basitleştirilmesi ödülü” verilmiştir.

Ayrıca KPS ile NVİ, TUSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliği ile 2005 yılında gerçekleştirilen üçüncü E-Tr kongresinde “kamudan kamuya e-hizmetler” kategorisinde E-Tr ödülüne layık görülmüştür.